Flere helsetjenester bør tilskrives apotekene

Flere helsetjenester bør tilskrives apotekene

Det er på høy tid å se på hvordan apotekene kan brukes smartere for å avlaste fastlegene og effektivisere helsetjenesten.

Tidligere i år meldte flere pasientombud at folk er lei av lang ventetid hos fastlegene, og flere etterspurte en evaluering av fastelegeordningen. Denne ventetidsproblematikken blir spesielt tydelig under høytider og helligdager, da den beste løsningen vi har for å få enkel helsehjelp eller fornye resepter mest sannsynlig er å bli sittende i lange køer hos den lokale legevakten. Hvorfor må det være slik når vi kan bruke kompetente, høyt utdannede farmasøyter på de lokale apotekene våre?

En mer effektiv organisering av helsetjenesten

Fastlegene har i de siste årene fått tilført stadig flere oppgaver. Samhandlingsreformen har ført til at flere pasienter skrives tidligere ut fra sykehusene, og ifølge Klassekampen bruker fastleger nå 25 prosent av tiden satt av til akuttpasienter på å dokumentere sykefravær til småsyke elever. Flere pasientombud foreslo at egenandelen hos fastlegen bør blir gratis om ventetiden går over én time. Et fint innspill, men køene blir ikke mindre av at folk slipper å betale. Når stadig flere helsetjenester blir tilført fastlegene, er vi nødt til å undersøke mulighetene for at noen av dagens helsetjenester kan tilbys på et lavere nivå i helsevesenet. En mer effektiv organisering av hvordan folk får hjelp til enkle helsetjenester, som f.eks. vaksinasjon og fornyelse av resepter, kan spare masse tid – både fastlegenes og vår egen.

Økt tillit til apotekene

En fersk undersøkelse av Opinion for Virke viser at ved mindre alvorlige helseplager ønsker et flertall av oss å kunne gå til et apotek som et lavterskeltilbud før en eventuelt oppsøker lege. Videre ønsker 7 av 10 å bruke apotekene som førstelinjepersonell som kan henvise til fastlegene om nødvendig, og på bare to år har tilbøyeligheten til å bruke apotekene til dette økt med over 10 prosent. Dette er ikke tilfeldig. Disse tallene er en konsekvens av at befolkningen i større grad opplever apotekene som mer tilgjengelige enn fastlegene, og en voksende tillit til kompetansen apotekansatte har til å kunne gi gode helsevurderinger til den enkelte.

Vi må bruke farmasøytenes kompetanse på en bedre måte

At alle apotek i dag har høyt utdannede farmasøyter tilgjengelig i hele åpningstiden er faktisk sløsing med ressurser. Dersom flere tjenester blir lagt til apotekene kan disse menneskene yte god helsehjelp på flere områder, og slik kan vi både redusere køer hos fastlegen, spare verdifull arbeidstid, og utnyttet verdifull kompetanse i apotekene. At hjelp til mindre alvorlige helseplager er lett tilgjengelig for folk flest bør være et viktig prinsipp.

Ikke minst fordi befolkningen ønsker det.

 

 RSS feed for Alisdair Munro

Siste innlegg av Alisdair Munro