Hvorfor må vi digitalisere offentlig sektor?

Hvorfor må vi digitalisere offentlig sektor?

Nylig la Produktivitetskommisjonen frem sin andre rapport. Her gjøres det et tydelig poeng av at digitalisering av offentlig sektor kan gi store produktivitetsgevinster. Også Regjeringen har satt digitalisering høyt på dagsorden og bevilger nær en milliard til dette formålet i inneværende års statsbudsjett. Hvorfor er det viktig at også offentlig sektor tar i bruk ny teknologi?

Produktivitetskommisjonens rapport stiller en tydelig diagnose på norsk økonomi. Svak produktivitetsvekst i kombinasjon med forventet vekst i offentlige utgifter knyttet til blant annet økende aldring i befolkningen utfordrer velferdsstatens bærekraft. Denne diagnosen er ikke ny. Allerede i 2004 gjorde daværende finansminister Per Kristian Foss (H) et viktig poeng av at gapet mellom statens inntekter og utgifter ville øke over tid.

Siden den gang har flere år med høy oljepris utsatt behovet for omstilling av norsk økonomi. I tillegg fikk vi en sterk kina-effekt. Vi solgte dyrt. Og importerte billig.

Flere forhold tyder på den økonomiske festen nå er slutt. Øystein Olsen sa det tydelig i sin årlige sentralbanktale nylig: vi har hatt en lang sommer. Nå kommer vinteren.

Dette har også konsekvenser for offentlig sektor. Veksten i statens forventede skatteinntekter er ikke like høy som tidligere. Gradvis fall i inntektene fra olje og gassnæringen som følge av avtakende ressurstilgang på norsk sokkel fører også til forventet svakere statlig inntektsvekst i årene som kommer.

Grovt sett kan denne utviklingen møtes på tre måter dersom målet er å opprettholde statens finansielle bærekraft: økte skatter, redusert offentlig utgiftsvekst eller økt produktivitet. Siden det ikke er populært å øke skattene og muligheten for å redusere den offentlige utgiftsveksten er begrenset, er økt produktivitet noe alle politikere uavhengig av parti har høyt på sin ønskeliste.

Ofte settes det likhetstegn mellom økt produktivitet og digitalisering. Med rette. En beregning Ny Analyse har gjennomført viser at digitaliseringen stod for nærmere 30 prosent av produktivitetsutviklingen i Norge i perioden 1995-2005. Dette økte til 50 prosent i perioden 2006-2013. Historien bak tallene er også tydelig, eksemplifisert ved bransjer og næringer som har tatt digitaliseringen på alvor og høstet stor gevinster gjennom automatisering ved bruk av teknologi.

Innen deler av offentlig forvaltning utføres det mange manuelle oppgaver som er til forveksling lik de arbeidsprosessene privat sektor for lengst har automatisert. Det er også slik at enkelte deler av offentlig forvaltning har kommet langt når det gjelder å digitalisere prosesser, mens andre deler fortsatt er fanget i den tradisjonelle papirverdenens tid. I mange tilfeller snakker ikke it-løsningene på tvers av staten, og mellom stat og kommunesektoren, sammen. Det er ikke bare til hinder for å utvikle gode innbyggertjenester. Det hindrer også effektive saksbehandlingsprosesser og er en tidstyv for forvaltningen.

Det koster å investere i digitalisering og automatisering. Samtidig er dette investeringer som ofte er samfunnsøkonomisk svært lønnsomme – brukerne får enklere og bedre tjenester samtidig som man reduserer behovet for arbeidskraft – dersom man stiller tydelige krav til gevinstrealisering. Her har politikerne et viktig ansvar. Midler til digitalisering må følges av tydelige krav til effektivisering etter endt implementering. I motsatt fall går staten glipp av den produktivitetsgevinsten private virksomheter ofte høster i etterkant av at forretningsprosesser automatiseres. Et godt sted å begynne kan være å følge Produktivitetskommisjonens råd om en reduksjon i driftsbevilgninger etter støtte til effektiviserende ikt-tiltak i statlige etater.

I møte med en varslet vinter for norsk økonomi, fremstår det som tydeligere enn noen gang at trykket på digitalisering av offentlig sektor må holde frem.

 

 RSS feed for Alisdair Munro

Siste innlegg av Alisdair Munro