Nei til utdelingsforbud

Nylig fremmet et regjeringsutnevnt ekspertutvalg forslag om å innføre forbud mot utdelinger fra private fagskoler og høyskoler. Som arbeidsgiverorganisasjon og representant for mange av skolene som berøres, mener vi at det først og fremst bør være myndighetenes oppgave å regulere skolenes faglige kvalitet. Hvem som eier skolene, og hvordan de er finansiert, bør også i fremtiden kunne avgjøres av den enkelte institusjon.

Gjennom mange år har innslaget av private virksomheter i en ellers offentlig dominert utdanningssektor skapt debatt. Det toppet seg imidlertid i 2012 da det ble kjent at Atlantis medisinske høgskole hadde tatt ut flere millioner kroner i utbytte samtidig som det ble sådd tvil om studentenes egenbetaling kom studentene til gode. Etter et omfattende tilsyn ble det i fjor konkludert med at utbyttet fra høyskolen ikke var lovstridig.

I mellomtiden hadde den politiske snøballen begynt å rulle, og daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen nedsatte i 2013 et utvalg for å vurdere tiltak forslag til endringer i regelverket for private skolers bruk av statlige tilskudd og egenbetaling fra studentene. I sluttrapporten som nylig ble lagt frem går deler av utvalget inn for et direkte forbud mot utdelinger fra den akkrediterte delen av utdanningsinstitusjonene. Forbudet er også ment å gjelde for private fagskoler og høyskoler som ikke mottar offentlig tilskudd.

Forslaget til utdelingsforbud er en innstramming i forhold til gjeldende regelverk på området. Private høyskoler uten offentlig støtte kan per i dag foreta utdelinger så lenge man kan godtgjør at studentenes egenbetaling faktisk kommer studentene til gode. I saken mot Atlantis var vurderinger knyttet til dette vilkåret avgjørende for tilsynsmyndighetenes konklusjon.

I Norge er flertallet av alle fagskoler eid av private. Flere av landets høyskoler er også ikke-offentlige. Dersom disse får et forbud mot utdeling mot seg, vil det kunne svekke sentrale fag- og forskningsmiljøer som er enerådende på sine felt i Norge. Utvalget konkluderer også selv i sin sluttrapport med at et utdelingsforbud vil kunne bidra til reduserte investeringer i utviklingen av gode utdanningstilbud. Tydeligere kan det knapt sies.

I verste fall risikerer man at viktige studietilbud som leverer høyt etterspurt kompetanse på områder der det ikke finnes et tilsvarende utdanningstilbud i regi av de offentlige utdanningsinstitusjonene forsvinner. I møte med at mange av våre medlemmer allerede i dag melder at de har utfordringer med å rekruttere kompetent og relevant arbeidskraft, er vi svært bekymret for hva et svekket privat utdanningstilbud vil kunne medføre av ytterligere vanskeligheter på dette området.

De private utdanningsinstitusjonene havner ofte i skyggen av det offentlige utdanningstilbudet. Alle får imidlertid ikke studiedrømmen sin oppfylt gjennom det offentlige utdanningstilbudet. Mange tar også et bevisst valg om å studere ved en frittstående fag- eller høyskole. Den beste måten myndighetene kan ivareta disse studentenes interesser på, er ved å stille strenge krav til skolenes faglige kvalitet og iverksette tydelige sanksjoner ved brudd på bestemmelsene. Dette vil også ivareta kravet om at studentenes egenbetaling skal komme studentene selv til gode. Den enkelte utdanningsvirksomhet bør imidlertid fortsatt selv ha frihet til å beslutte hvordan man skal innrette seg med hensyn til utdelinger fra driften.

For en kunnskapsminister som har lang tradisjon for å skrive ut riktig resept mot privatallergi, bør det være en enkel oppgave å avvise utvalgets forslag om et  utdelingsforbud for private fagskoler og høyskoler. Vi venter på foreskrivingen, Røe Isaksen!

 RSS feed for Alisdair Munro

Siste innlegg av Alisdair Munro