An – skaffe – l – ser

An – skaffe – l – ser

Det å se noe an har en verdi. Vurdere. Vekte. Ta helhetlig stilling. Vi må vite hva vi skaffer oss. Særlig gjelder det når det forvaltes milliarder av kroner på vegne av fellesskapet. Det er samtidig viktig å være oppmerksom på at det er et spørsmål om hva man ser på i denne sammenhengen. Dessverre viser erfaring at vekting av kvalitet ikke blir prioritert høyt nok i ulike anskaffelser. Vi må legge opp en politikk som sikrer de unike aktørene en fremtid som tjenesteleverandører – de ideelle tilbudene står i en nøkkelstilling her. Virke har klar forventing til politiske grep. I disse dager behandler Stortinget lov om offentlige anskaffelser.

Rolle og merverdi

Ideell sektor leverer kvalitativt meget gode tjenester, og gir på vegne av det offentlige viktige bidrag til å kunne håndtere en stadig mer heterogen etterspørsel. På flere områder ligger en spesialisert kompetanse nettopp her. Blå Kors, Kirkens bymisjon, Signo, Modum Bad, Diakonhjemmet, Haraldsplass er noen av mange eksempler. Ideelles «merverdi» står i en historisk kontekst som er videreført inn i dagens mange ulike tilbud.

Ideelle drives non profit. Alle midler føres tilbake til videreutvikling av tjenestene. Det er ingen skjulte overføringer til eiere gjennom interne transaksjoner. Det er effektiv og god forvalting av offentlige midler. Lønns- og arbeidsbetingelser ligger åpent, ansatte har ordninger som er i tråd med offentlige standarder. Ideelle er ofte omstillingsdyktige og raske til å identifisere nye og varierte behov for helse- og velferdstilbud. De har fleksible organisasjoner med en flat beslutningsstruktur og kan raskt sette nye ideer ut i livet. Dette er innovasjon med et sterkt brukerfokus.

Utfordringer

Trenden viser at ideell sektor utfordres. I januar presentere Institutt for Samfunnsforsking en rapport som viser at ­andelen til ideelle, ikke-kommersielle velferdsaktører i Norge nå er nede på 8 % – det gjør oss til de minste i Europa, og på nivå med tidligere østblokkland. Danmark har til sammen­ligning en ideell andel på 14 % innenfor helse/sosial, Tyskland nærmere 30 %. I alle de tre skandi­naviske landene øker de kommersielle sin andel av markedet raskere enn de ideelle.

Det bør formuleres klare målsettinger for ideelles markedsandeler. Det bør i Norge være en målsetting om at ideelle utgjør 20 – 25 % av det totale tilbudet.

Ambisjonsnivå ved offentlige anskaffelser

Det er viktig at mangfoldet av tilbydere ikke forsvinner i det store komplekse anbudssystemet. Politisk vilje til å bruke handlingsrommet som EUs anskaffelsesdirektiv gir er avgjørende når loven nå behandles på Stortinget. Virke er opptatt av at det utarbeides gode veiledere som underliggende etater og kommunene kan basere sine anskaffelser på. Det viktig å gjøre handlingsrommet kjent, for det ligger handlingsrom både innenfor og utenfor loven.

Helse- og sosialtjenester står i særstilling. Stortinget bør derfor vedta et eget nasjonalt regelverk for nettopp disse tjenestene, som blant annet tar hensyn til at EU har vedtatt en ny bestemmelse om utvidet egenregi. EU-direktivet oppstiller særskilte kriterier for hvilke hensyn som kan tillegges vekt i en konkurranse om kjøp av helse- og sosialtjenester. Dersom ideell sektor i Norge skal kunne styrkes er det er en forutsetningen er at handlingsrommet brukes av den enkelte oppdragsgiver.

Samtidig bør regelverket sikre at det handlingsrommet som ligger i ulike former for samarbeidsavtaler og egenregi benyttes. Det er tillegg muligheter innenfor myndighetsutøvelse og unntak om kjøp av enkeltplasser knyttet til taushetsbelagt informasjon. Spezzino-dommen fra EU-domstolen gir også et visst handlingsrom. Dommen viser at kontrakter med ideelle kan inngås direkte når det er til fellesskapet beste og bidrar til økonomisk effektivitet.

Anskaffelse under terskelverdiene

Vi peker samtidig på at terskelverdien burde settes så høyt det lar seg gjøre innenfor rammen av det nye direktivet, det vil si € 750 000. Det er gledelig å se at nærmingsministeren i Vårt Land i dag formulerer at de vil legge seg her. Innenfor denne rammen kan oppdragsgivere kun velge å invitere bare ideelle leverandører til å inngi tilbud. Den nasjonale terskelverdien i dag er satt til kr. 500 000,-, altså vesentlig lavere enn hva vi har mulighet til innenfor rammen EU gir.

Vi ønsker oss anskaffelser med en tydelig politisk prioritering og retning.

 RSS feed for Inger Helene Venås

Siste innlegg av Inger Helene Venås