Avgjørende viktig

Avgjørende viktig

I dag kom det en viktig innstilling for fremtiden til ideell sektor. Stikkordet er pensjon. Regjeringen vet noe må gjøres. Derfor satte de ned Hippe-utvalget som har sett på hvordan vi skal håndtere de historiske pensjonskostnadene for de ideelle tilbudene. I dag er jeg glad. Utvalget sier tydelig at dette er et offentlig ansvar.

Innstillingen kan leses her >>

Glede over offentlig ansvar
Virke har over lang tid løftet dette spørsmålet og var pådriver for at utvalget ble satt ned. Saken er av stor betydning for ideelle. Gleden blir desto større når innstillingen er så tydelig i forhold til ansvar og konkrete løsninger. Jeg var til stede da Jon Hippe i dag overrakte innstillingen til kulturministeren og merket meg at han viste til Samarbeidsavtalen som staten har inngått blant annet med Virke og KS. Argumentasjonen var at staten her viser at den vil satse på ideell sektoren også videre, da må forutsetningen også være betingelser som gir en levedyktig fremtid.

Store tall
Hva handler så dette om? Det handler om penger som kommer til utbetaling i fremtiden, men som er rettigheter som er opparbeidet. Den enkelte ansatte opparbeider hvert år rett til pensjon som kommer til utbetaling i fremtiden. I sum utgjør dette flere milliarder kroner.

Det burde være en selvfølge at dette dekkes. Det offentlige har satt som betingelse at ideelle skulle offentlig lik pensjonsordning for å yte tjenester på vegne av det offentlige. Flere forhold har medført at disse forpliktelsene har vokst kraftig de senere i år. Sterk reallønnsvekst i kombinasjon med at den forventede levealderen har gått opp har bidratt til at arbeidsgivere har fått regulert opp sine fremtidige krav tilsvarende.

Hva snakker vi om
La meg bruke min tidligere arbeidsgiver, den ideelle stiftelsen Signo som eksempel. I 2007 var forpliktelsen på ca 50 millioner kroner. I 2014 var den økt til over 300 millioner. Det er samtidig verdt å merke seg at den i 2015 ble redusert med ca 100 millioner. Dette gjelder for både nåværende og tidligere ansatte basert på antall år i ordningen. Vi et at Kirkens Bymisjon i Oslo alene har pensjonsforpliktelser for ca 6000 personer hvor kun en liten andel fortsatt er ansatt.

Det bringer oss til et av de store obs-obs i denne saken. De historiske forpliktelsene svinger fra år til år. Det er derfor ikke mulig å beregne inn i en pris/avtale før de faktisk er ved utbetalingsøyeblikket – som vi vet er langt frem i tid. Det viktigste for de ideelle er at det gjøres prinsippvedtak om at det offentlige tar et ansvar for disse utgiftene. Hippeutvalget anbefaler at Staten Pensjonskasse får hele ansvaret.

Videre utfordringer
Men. Utvalget har arbeidet etter et begrenset mandat. De så kun på leveranser av helse- og sosialtjenester gitt etter avtale med staten. Det betyr at en rekke ideelle tilbud ikke er inkludert i arbeidet. Dette være seg for eksempel ideelle skoler. Det gjelder også en rekke ideelle tilbud som gis etter avtaler med kommuner. Det betyr at det politiske arbeidet som man nå går i gang med er bredere og mer omfattende enn innstillingen som er presentert i dag. Her vil det gode teamet av folke i Virke være tett på. Dette er vår sak nummer 1 fremover.

Fakta:

Utvalget foreslår at staten tar ansvar for de historiske pensjonskostnadene i ideell sektor for den delen av sektoren de har fått ansvar for å se på – virksomheter innen helse og sosial med avtale med staten . Utvalget foreslår konkret foreslår at opptjente pensjonsrettigheter i ideell sektor skal overføres til Statens pensjonskasse (SPK). Utvalget foreslår videre at de ideelle sykehusene og Kirkens familievern skal beholde sin nåværende ordning og kompenseres fra år til år som nå. Virke er glad for utvalgets forslag som er viktige bidrag til forutsigbare rammevilkår for ideelle aktører. Regjeringen får nå et viktig fundament for å løse pensjonssaken i ideell sektor.

Utvalget foreslår blant annet:

  • Staten skal ta ansvaret for de historiske pensjonskostnader i ideell sektor
  • Ansvaret for pensjonsrettighetene i ca 100 virksomheter i psykiatri, rus, rehabilitering, barnevern med ca. 16 000 ansatte overføres til SPK
  • De 12 ideelle sykehusene og 19 familievernkontorene kompenseres for pensjonskostnader fra år til år slik som i dag.
  • Løsningen er mulig innenfor Norges EØS-forpliktelser
 RSS feed for Inger Helene Venås

Siste innlegg av Inger Helene Venås