En velkommen skattereform

En velkommen skattereform

Regjeringen la nylig frem sitt forslag til en ny skattereform. Vi er gjennomgående fornøyde med tiltakene som foreslås, og mener det vil bidra til å styrke våre medlemsvirksomheters konkurranseevne i årene som kommer. Nå forventer vi at Stortinget bidrar til å gi reformen bred politisk støtte.

Vi har blitt lyttet til! I forbindelse med høringen til Scheelutvalgets sluttrapport anbefalte vi regjeringen å redusere selskapsskattesatsen i årene som kommer. Dette følger regjeringen nå opp gjennom sin skattereform. I neste års statsbudsjett er selskapsskattesatsen foreslått redusert fra 27 til 25 prosent. I reformforslaget foreslås det ytterligere skattereduksjoner for næringslivet i årene som kommer.

For våre medlemsvirksomheter er redusert selskapsskatt godt nytt. Dette vil bidra til å styrke bedriftenes konkurranseevne og medvirker til at næringslivet beholder mer av sin egen verdiskaping. Midlene som frigjøres kan benyttes til å foreta investeringer i nye arbeidsplasser. Bedrifts- og samfunnsøkonomisk gevinst går hånd i hånd i dette tilfellet.

Vi er også tilfreds med at regjeringen så tydelig erkjenner at en skattereform må smøres med lettelser dersom den skal la seg gjennomføre.

Så kommer vi til den mer kompliserte delen av skattereformen. Dette omfatter tiltakene der man gjennom reformen forsøker å løse viktige utfordringer knyttet til den vanskelige grensegangen mellom lovlig overskuddsflytting og ulovlig skatteunndragelse. Dagens lovverk gir multinasjonale selskaper adgang til å foreta omfattende skattetilpasninger som i enkelte tilfeller grenser nært opp mot ulovlig skatteunndragelse.

Virke er opptatt av utfordringene som følger av omfattende overskuddsflytting i regi av multinasjonale selskaper. Dette fordi store forskjeller i ulike selskapers skattekostnad som verken kan forklares med forskjeller i omsetning eller resultat, men henger sammen med internasjonal selskapsorganisering, bidrar til å true prinsippet om konkurranse på like vilkår. I neste omgang svekker det grunnlaget for lønnsomme investeringer i norsk næringsliv. Her støtter vi regjeringens arbeid under forutsetning av at tiltakene målrettes, og ikke rammer utilsiktet.

Til slutt: vi skulle gjerne ha sett at formueskatten på arbeidende kapital ble avviklet som del av skattereformen. Her har Virke ikke oppnådd gjennomslag. Vi har allikevel tro på at arbeidet med å frita næringslivet fra formueskatt kan fortsette uavhengig av hva som blir vedtatt i forbindelse med ny skattereform. I sum er det derfor grunn til å være fornøyd med regjeringens forslag. Det er et godt grunnlag for bred politisk enighet.

 

 RSS feed for Harald Andersen

Siste innlegg av Harald Andersen