Ideell x-faktor

Ideell x-faktor

Ideell sektor har vært en betydelig bidragsyter til velferdsmiksen i Norge i 150 år. Det gledet mange når Stortinget slo fast at ideelle aktører både har særlige fortrinn og spesielle egenskaper som er verdifulle for samfunnet.

Men hva tenker de da på? Hva er den ideelle x-faktoren, hvor ligger merverdien?! Hvorfor foreslår Kjersti Toppe og flere fra Senterpartiet i disse dager i Stortinget at må ha et mål om at 25 % av den samlede helse- og omsorgssektoren er drevet som ideell virksomhet. Hvorfor skal bystyret i Oslo nå drøfte det samme etter forslag fra Erik Lunde og KrF?

Idéburen

Jeg var nylig på besøk hos Virke Ideells lillesøster Famna i Sverige, der kaller de ideell sektor for «idéburen». For et fantastisk ord. Jeg har alltid likt svensk, og gjør det minst like mye når jeg hørte dette. Begrepet slår fast det faktum at det er en idé, en visjon som er drivkraften bak tilbudene – tilbudet i seg selv er selve målsettingen.

X-faktor

Ideelle organisasjoner leverer en rekke viktige samfunnsoppgaver som blant annet eldreomsorg, rusomsorg, utdanning og drift av barnehager og er en verdifull del av det offentlige tjenestetilbudet. X-faktoren bidrar til et viktig mangfold. Jeg er fristet igjen til å gå til Stortinget innstilling nå i vår for å beskrive hva vi her snakker om. I innstillingen om ny lov om offentlige anskaffelser står det blant annet: «Derfor mener komiteen det er viktig å innføre et eget kapittel om anskaffelser av helse- og sosialtjenester i anskaffelsesforskriften, der det slås fast at oppdragsgiveren kan ta i betraktning særtrekkene ved ytelsene knyttet til særskilte behov brukerne av helse- og sosialtjenester har. Dette gjelder spesielt brukerens behov for kvalitet, kontinuitet, universell utforming, akseptable priser, tilgjengelighet, et helhetlig tjenestetilbud, brukermedvirkning og ivaretakelse av brukerens integritet, mestring og deltakelse i samfunnet. Oppdragsgiveren kan også vektlegge evnen til å mobilisere ressurser i nærmiljøet, samt oppdragsgivers behov for mangfold, erfaring, langsiktighet og spesialkompetanse, kontinuitet og innovasjon og tilbudets innhold og sammensetning.»

Jeg har bare lyst til å si – nettopp.

Målsetting om 25%

Virke stiller seg bak målsettingen om at ideell sektor må vokse mot 20-25 % fra dagens 8 %. Det trengs en aktiv politikk for nettopp dette. Jippi for et Storting som vil være med her. Utfordringen må også gå til det nye Stortinget og partienes programarbeid for perioden 2017-2021. Samarbeidsavtalen som regjeringen har med ideell sektor må videreføres, med alle de forpliktelsene det gir. Her må noen av partiene være betydelig tydeligere enn de er i dag. Virke Ideell er på «ballen»!

 RSS feed for Inger Helene Venås

Siste innlegg av Inger Helene Venås