Ikke glem næringslivets behov i forbindelse med Politireformen

Ikke glem næringslivets behov i forbindelse med Politireformen

Nærpolitireformen medfører en omfattende omstilling og modernisering av politiet. Reformens suksess bør også vurderes med utgangspunkt i om næringslivet får et bedre polititilbud.

Regjeringen har et tydelig mål om at den nye politireformen skal bidra til et mer effektivt lokalt nærpoliti. En sentral målsetting bak reformen er også å utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte kriminalitetsutfordringene som venter rundt neste sving.

Det er lett å stille seg bak regjeringens målsettinger for politireformen. På samme måte som samfunnet er under kontinuerlig endring, må også politiet tilpasses til en ny tid.

Ikke glem næringslivets behov

Som hoved- og arbeidsgiverorganisasjon er vi opptatt av at Politiet også bidrar til å forebygge og forhindre alvorlig kriminalitet mot norske bedrifter. De senere år har trusselbildet endret seg betydelig. Digitaliseringen av norske bedrifter har gjort virksomhetene stadig mer sårbare for cyberkriminalitet. Vi ser også at mange norske virksomheter hvert år utsettes for sofistikerte svindelforsøk. Utfordringene på disse og andre områder kan ikke løses av næringslivet alene. Her er det viktig at myndighetene representert ved politiet og bedriftene har et godt og nært samarbeid lokalt.

Uholdbar restansesituasjon

I forbindelse med beslutningen om å gjennomføre Nærpolitireformen ble det også bestemt å videreføre enkelte av Politiets sivile oppgaver. En av oppgavene som videreføres er namsmannsfunksjonen. For næringslivet er dette en svært viktig funksjon ettersom politiet i kraft av rollen som namsmann gir kreditor sikkerhet for krav mot skyldnere. Tar det lang tid å etablere en slik sikkerhet, medfører det en betydelig soliditets- og likviditetsrisiko for berørte bedrifter.

Tilgjengelig statistikk viser at mange politidistrikt har en uholdbar restansesituasjon når det gjelder utføringen av namsmannsoppgavene knyttet til utleggssaker. I enkelte politidistrikt er saksbehandlingstiden på opp mot hele 10 måneder. Tallet står i tydelig kontrast til kravene fastsatt gjennom Politidirektoratets egne retningslinjer (maks 60 dager saksbehandlingstid).

Hvordan måle suksess?

Det finnes mange måter å vurdere nærpolitireformens suksess på. Politikerne ynder selv å trekke frem innbyggernære forhold som flere politifolk i gatene og redusert responstid som aktuelle vurderingskriterier. Sett fra et næringslivsståsted, vil en vellykket politireform først og fremst avhenge av etatens evne til å levere et enda bedre polititilbud til bedrifter, bransjer og næringer som er særlig utsatte for kriminalitet.

Når det gjelder restansesituasjonen hva gjelder behandling av utleggssaker, tar vi det som en selvfølge at Justisminister Tor Mikkel Wara instruerer politiet til å levere et tilbud som står seg i møte med retningslinjene politiets eget direktorat har fastsatt. Alt annet vil være pinlig for en regjering som i sin politiske plattform er tydelig på at offentlig sektor skal være effektiv og resultatorientert.

 

Virke inkasso er Hovedorganisasjonen Virkes bransjeenhet for den norske inkassonæringen.

 RSS feed for Iman Winkelman