Konkurranse på ulike vilkår

Konkurranse på ulike vilkår

Virke er en pådriver for få en slutt på at det offentlige kan drive forretningsmessig virksomhet i konkurranse med private aktører, med vilkår som er mer gunstige enn de private aktørene har. Vi deltar i disse dager aktivt i regjeringens arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for lik konkurranse. Dagens situasjon er uholdbar.

Ulovlig statssøtte

Hva som er ulovlig statsstøtte eller ikke, kan være krevende problemstillinger. Likevel er det utvilsomt at det forekommer ulovlig statsstøtte. Vår erfaring er at kommuner og andre offentlige etater gjennom subsidier utkonkurrerer private arbeidsplasser innenfor bl.a. kantinedrift, renhold, laboratorietjenester og treningssenterdrift. Situasjoner med ulovlig statsstøtte oppstår når offentlig virksomhet ikke driver myndighetsutøvelse, men utøver økonomisk aktivitet og leverer varer eller tjenester i markedet.

Norge mangler en egen håndhevingsmekanisme

Konsekvensen av at Norge mangler en egen effektiv håndhevingsmekanisme, er at norske bedrifter går til ESA for å sikre virksom konkurranse i markeder der det offentlige opptrer som aktør. Virkes erfaring etter å ha «fulgt» saker for våre medlemmer til Brussel, er at dette er en fordyrende og forsinkende prosedyre. Dette er spørsmål som en stat som Norge må kunne løse nasjonalt.

Virke mener at flere offentlige oppgaver burde løses av private, men vi er ikke imot at det offentlige på prinsipielt grunnlag kan tilby tjenester i kommersielle markeder dersom det skjer på transparente, etterprøvbare og ikke-diskriminerende vilkår. Vi har derimot sett for mange tilfeller uten «fair play».

Nødvendig omstilling 

Norge står overfor store omstillingsutfordringer i tiden framover. Nye næringer må gis gode nok rammevilkår til å kunne skape verdier og arbeidsplasser når olje- og gassnæringen ikke lenger er den vekstmotoren den var. Å utkonkurrere innovasjon og arbeidsplasser i privat sektor gjennom ulovlig offentlig støtte er ikke bærekraftig for den norske velferdsstaten. Derfor trenger vi endringer i regelverket slik at det offentlige ikke kan drive økonomisk virksomhet i markedet på særvilkår gunstigere enn det private virksomheter har.

 

 

 

 

 RSS feed for Harald Andersen

Siste innlegg av Harald Andersen