Mer å rutte med i 2017

Mer å rutte med i 2017

Rammen for årets lønnsoppgjør er satt til 2,4 prosent, i år som i fjor. Selv om det er samme ramme i år, vil det trolig bety økt kjøpekraft.

Konsumprisindeksen, som viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør, økte med hele 3,6 prosent i fjor. Det var den høyeste årsveksten på åtte år, og den nest høyeste siden 1990. Økningen i inflasjonen kan i stor grad føres tilbake til tidsforsinkede effekter av svak norsk krone og uvanlig høye strømpriser. For første gang på lenge var prisveksten på varer høyere enn prisveksten på tjenester.

Men utviklingen med stadig tiltakende prisvekst har snudd allerede. I det siste har prisstigningen avtatt markant, og fra februar i fjor til februar i år var økningen i konsumprisindeksen kommet ned i 2,5 prosent. Det er særlig prisveksten på varer som har falt. Det henger ikke minst sammen med at virkningene av kronesvekkelsen avtar, og at kronen styrket seg gjennom fjoråret. Fremover vil dette bidra til ytterligere fall i prisveksten. I samme retning trekker nedgangen i bedriftenes kostnadsvekst som følge av lavere lønnsvekst de siste par årene.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene anslår en vekst i konsumprisindeksen på 2 prosent for 2017. Med en lønnsvekst på 2,4 prosent ligger det således an til reallønnsvekst i år, til forskjell fra fjorårets fall i reallønn.

Høyere reallønnsvekst er et viktig bidrag til sterkere vekst i etterspørsel og produksjon i norsk økonomi. Bunnen ser ut til å være nådd, men det er en beskjeden oppgang vi ser for oss. Vi har vel alle ved flere anledninger de senere år hørt formaningene om at vi bør ha et moderat lønnsoppgjør. Og årets oppgjør kan godt kalles moderat. For et land som ligger helt i verdenstoppen på nær sagt alle viktige økonomiske og sosiale indikatorer, er moderat vekst slett ikke verst!

 RSS feed for Lars Eivind Haartveit

Siste innlegg av Lars Eivind Haartveit