Oversetteren

Å være miljøansvarlig i Virke innebærer å ha kontakt med to vidt forskjellige verdener – og på best mulig måte oversette mellom dem. På papiret er jeg miljøansvarlig, men i virkeligheten er jeg tolk, oversetter og megler mellom to sider som vil samme sak, men som snakker forskjellig språk.

Den ene siden er næringslivet, der hensynet til fortjeneste må og skal være det som er viktigst.

Den andre verdenen er miljøbevegelsen, som med kunnskapen om de alvorlige miljøproblemer menneskeheten står overfor roper varsko etter varsko, at vi må kutte forbruket for å ta vare på planeten.

Disse to snakker ikke samme språk, men det gledelige er faktisk at interessene deres er mer sammenfallende enn mange vil tro.

Næringslivet forstår at miljøproblemer som ressursmangel, tap av biologisk mangfold, miljøgifter og klimaendringer vil påvirke deres forretningsvirksomhet. Ingen operer uberørt av samfunnet rundt seg, og jo tidligere næringslivet forbereder seg på endrede rammebetingelser som manglende ressurstilgang og økte reguleringer, jo mindre vondt vil omstillingen gjøre. De må bare gjøre det på en måte som gjør det lønnsomt. Hvis ikke blir dette et arbeid som legges til siden så fort de økonomiske kurvene begynner å peke nedover. Det er alltid bunnlinja som teller.

Det må miljøbevegelsen også forstå. Miljøarbeidet må lønne seg. Kort og greit. Vi lever i en markedsøkonomi der det som kan settes pris på i kroner og øre er det som får oppmerksomhet. Skal næringslivet jobbe med miljøspørsmål må det lønne seg.

Begge verdener er nødt til å forstå hverandres virkelighet og tilpasse seg deretter. Bare da kan vi få til en miljøpolitikk og omstilling som er både nødvendig, realistisk og lønnsom.

 RSS feed for Camilla Gramstad

Siste innlegg av Camilla Gramstad