Prisen for vekting av pris i anskaffelser

Prisen for vekting av pris i anskaffelser

Debatten løper igjen. Hva er de uforutsette konsekvensene etter anbudsanskaffelser. 150 norske kommuner er rammet av konkursen i avfallsselskapet RenoNorden. Det synes å være bred enighet om at de har vunnet konkurranser basert på priser som ikke gav varig driftsgrunnlag. Hva er prisen vi betaler når kvalitet ikke vektes godt nok?

Hvor reell er vektingen av kvalitet?

Kvalitative kriterier vektes ofte så høyt som 70 %. Med en vekting av pris på 30 % skulle man tro at etablerte, kvalitativt gode leverandører burde stå sterkt i en konkurranse. Tallene sier noe annet. Tre eksempler fra ideell sektor: Av de 47 sykehjemmene som er lagt ut på anbud i perioden 1997-2012, vant kun 1 ideell aktør.  Og etter at attføringstiltak i 2015 ble satt ut på anbud ble ideell sektor i en stor grad skviset ut. Oslo kommune gjennomførte nylig en anskaffelse av heldøgnsplasser til psykisk utviklingshemmede hvor ideell sektor står igjen med 13 % av de tildelte plassene.  Mye av dynamikken i en anbudskonkurranse er å presse pris. Den konkurransen vil ideell sektor ofte tape, da disse virksomhetene har et helt annet kostnadsbilde knyttet til f.eks. offentlig lik pensjon enn andre de konkurrerer med.

 

Prisen vektes, men til hvilken kostnad

De konkrete eksemplene på ideelle aktører som har tapt og måttet legge ned etablerte tilbud er flere. Senest i sommer kom nyheten om at Betania Malvik i Sør-Trøndelag ikke får fornyet avtale med Helse Midt-Norge (HMN) om leveranse av spesialiserte rehabiliteringstjenester. En virksomhet som leverer tjenester kvalitativt helt på topp står nå uten konkret tilbud til pasienter og 100 ansatte fra nyttår.I disse dager går oppsigelsene ut. Mens faglig dyktig ansatte fortviler skal det bygges opp et helt nytt tilbud et helt annet sted hvor man begynner helt på nytt i alle aspektene av driften.

Oslo Economics kritiske

I to rapporter Oslo Economics i juni utarbeidet for Virke konkluderer de med at tung vekting av pris relativt til tjenestekvalitet kan være et hinder for samfunnsøkonomiske gevinster innen anskaffelser av sykehjems- og hjemmetjenester. Innkjøpere må se offentlige anskaffelser i et større perspektiv. Å ta kortsiktige budsjetthensyn kan stå i veien for betydelige samfunnsøkonomiske gevinster på lengre sikt. Rapporten viser til at man må stille spørsmål om kommunene noen ganger bruker konkurranser primært for å redusere kommunale utgifter, der de vet at kostnadsreduksjonen hentes gjennom press på arbeidsvilkår og sosiale ytelser til de ansatte ved private leverandører.

Klare forventinger

Vi har hatt en valgkamp med oppmerksomhet rettet mot ideelle aktørers egenart. Vi har nå klar forventinger til at Regjeringen, sammen med Stortinget, i en ny periode sikrer og utvikler en politikk som ivaretar en sterk ideell sektor og legger grunnlag for vekst. Regjeringen har varslet at en slik satsning kommer i statsbudsjettet for 2018.

Ideell sektor har en klar merverdi. Utviklingstrender viser at det er helt nødvendig med bevissthet og grep som sikrer virksomheter som representerer et viktig mangfold.  Anbudssreglene gir innkjøpere rom til å utforme kriteriene slik at de verner om ideell sektor. De må tas i bruk. Reell vekting av kriterier som kontinuitet, kompetanse og kvalitet er nødvendig. Og at adgangen til reserverte kontakter for ideell sektor brukes når det er mulig.

 RSS feed for Inger Helene Venås

Siste innlegg av Inger Helene Venås