Stimuler til det som virker

I nær framtid legger helseminister Jonas Gahr Støre frem folkehelsemeldingen. Vi forventer konkrete tiltak som gir middelbar effekt på folkehelsen.

”Det er kontra-produktivt å skattelegge trening”, sa en svensk bedriftsleder til meg forrige dagen.  Med dette mente han at vi i Norge motvirker vår egen hensikt. Vi vil ha flere fysisk aktive, men legger hindringer i veien for å nå målet. Med mangeårig erfaring med den svenske ordningen ”Friskvernbidrag” sa han videre: ”For hver krone en virksomhet satser på friskvern, så får de åtte ganger igjen”.

Ekspertutvalget (oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet) la nylig fram sin rapport om tiltak for å redusere ikke-smittsomme sykdommer. En av flere underliggende risikofaktorer med tanke på utvikling av blant annet hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske lungesykdommer og diabetes, er fysisk inaktivitet.

Så har da også ekspertutvalget foreslått fjerning av skatt på trening som et viktig strukturelt virkemiddel for å få flere fysisk aktive. Aktivitetsalliansen (som Virke Trening er en del av), Kreftforeningen m.fl. har via samråd og høringer gitt sin støtte til ekspertutvalgets innstilling på dette punktet.

Forskerne Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss la nylig fram en rapport på oppdrag fra Helsedirektoratet om fysisk aktivitet i befolkningen.  Stimuler det som virker, er forskernes klare råd, og henviser blant annet til folks endrede mosjonsvaner. Da er det ikke sikkert at det er gammel medisin som bør være foreskrevne resepten på fysisk aktivitet. Vi håper derfor at Folkehelsemeldingen også legger denne kunnskapen til grunn når de skal gi sine råd om framtidens tiltak.

Arbeidsgiverne for landets 2.6 millioner arbeidstakere kan bidra til å gjøre en forskjell. En undersøkelse gjennomført av Virke viser at nesten halvparten av de arbeidsgiverne som i dag ikke tilretter for fysisk aktivitet for sine ansatte, kan tenke seg å gjøre det om skatt og arbeidsgiveravgift på trening betalt av arbeidsgiver fjernes. Dagens ordning er komplisert, forskjellsbehandler og ser på fysisk aktivitet som et velferdsgode. Her er om ikke annet behov for en redefinering!

I følge Finansdepartementet vil Statens provenytap på innføring av en slik ordning i Norge, koste om lag 170 millioner per år. I følge Helsedirektoratet sparer samfunnet 3 millioner per person som går fra inaktivitet til moderat aktivitet i et livsløp. Da synes regnestykket enkelt!

 RSS feed for Anne Thidemann

Siste innlegg av Anne Thidemann