Videre vekst for ideell sektor

Videre vekst for ideell sektor

Helseminister Bent Høie skal legge frem forslag til hvor og hvordan ideell sektor skal vokse, et svært viktig arbeid for fremtiden til sektoren. Ideell sektor står klar til å ta økt ansvar og nye oppgaver – og mulighetene er mange.

Stortingets vedtak i desember om at de ønsker ambisiøse planer for ideell sektor var viktig. Sektoren har vært under press, med en sysselsettingsandel på 7.8 % i 2013 i følge Institutt for samfunns­forskning. Dette er lavt. Til sammenligning hadde Danmark en andel på13,8 %, mens land som Østerrike, Tyskland og Frankrike lå på rundt hele 25 %. Dette understreker viktigheten av at Norge nå definerer gode mål som underbygges med konkrete virkemidler. Målsettinger er på tide og helt nødvendig.

Politisk vilje til vekst for ideell sektor

I Virke samles den store tyngden av ideelle, og mange medlemmer varsler at de er klar til å ta økt ansvar. Det siste året har både Regjeringen og Stortinget i flere aktuelle saker vist at ideelle er ønsket. I innstillingen om lov om offentlige anskaffelser slo Stortinget fast mye av begrunnelsen for hvorfor når de blant annet sa: «Komiteen viser til at ideelle aktører både har særlige fortrinn og spesielle egenskaper som er verdifulle for samfunnet, og annerledes vilkår enn store kommersielle og offentlige aktører.» Helt konkret har Oslo Høyre reist en debatt om ideell drift av nye Aker sykehus, og debatten i Stortinget 22. april, basert på Michael Tetzschners interpellasjon, viste et stort engasjement. Ideell drift av Norges største sykehus er et spenstig og godt forslag. Og det er mulig. Det handler kun om politisk vilje.

Mulighetene for vekst er mange

Noe av det som kjennetegner ideell sektor er at den går foran og ser behov, har visjoner og vilje til å møte mennesker på sitt mest sårbare. Det finnes derfor en stor vilje til å etablere nye tilbud hvor de har identifisert behov. Jeg vil oppfordre helseministeren til dialog også om etablering av nye tjeneste­områder. I tillegg er det mange muligheter for vekst i eksisterende tjenesteområder. Sykehus, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), psykisk helsevern, omsorgtjenester til eldre, ulike botilbud gitt etter helse- og omsorgs­tjeneste­loven, familiesentre/ barnevern, rehabilitering, tilbud til utviklingshemmede er noen av disse områdene.

Fallgruver å unngå

Regjeringen må også ha en del «obs» i bevisstheten. Hvis ikke, vil målsettingen om vekst fort kunne bli det motsatte – en ytterligere redusert sektor. Hvordan forhindrer vi for eksempel at kommunereformen fører til at ideelle aktører presses ut? Dessuten må regjeringen opprettholde tilbudene til spesifikke målgrupper hvor ideelle har en spesialisert kompetanse, som rehabilitering av kroniske tilstander, TSB, tegnspråklige tilbud, med mer. Her ligger det et nasjonalt perspektiv.

Og ikke minst. Regjeringen må sørge for at det gode handlingsrommet som finnes for å sikre ideelt innslag i offentlige anskaffelser faktisk brukes. Næringsministeren har slått fast at regjeringen vil sørge for at ideell sektor skal være en viktig leverandør også i fremtiden. Regjeringspartiene var en del av flertallet da Stortinget i fjor slo fast at anskaffelses­regel­verket fortsatt gir rom for at kontrakter reserveres for ideelle organisasjoner. Men jobben er ikke gjort med det. Brukes ikke handlings­rommet gjennom tydelige måltall og oppdragsbrev til underliggende etater er vi like langt.

Grepene regjeringen kan gjøre er mange. Vi i Virke Ideell er sammen med en stor, sterk og engasjert sektor, klare til dialog om hvor og hvordan.

 

 RSS feed for Inger Helene Venås

Siste innlegg av Inger Helene Venås