Virke krever fullt statlig ansvar for historiske pensjonskostnader

Virke krever fullt statlig ansvar for historiske pensjonskostnader

I flere år har historiske pensjonskostnader fra tidligere statlige pålegg vært en unødvendig og belastende byrde for ideelles drift. Denne våren skal sakens første fase endelig behandles i Stortinget. Virkes standpunkt skiller seg klart fra NHO og Spekter: det offentlige skal ta hele –ikke bare det delvise ansvaret for kostnadene.

1.mars gikk høringsfristen ut på NOU: «Ideell opprydding». Den slår fast at det offentlige bør ta ansvar for ideell sektors historiske pensjonsforpliktelser. Men i spørsmålet om hvor stor del av regningen det offentlige skal ta, spriker høringssvarene til hovedorganisasjonene som representerer ideelle. Virke, som representerer godt over 70 % av sektoren, mener nemlig i motsetning til Spekter og NHO, at det finnes gode begrunnelser i utvalgets anbefalinger om at staten bør dekke alle kostnadene.

Hippe-utvalgets anbefalinger og Virkes standpunkt

Utvalget er kommet frem til gode forslag etter å ha gjennomført en grundig og helhetlig utredning som gir regjeringen og stortinget et stort mulighetsrom til å løse saken. Virke har også en klar forventing om at de lander her. Det er staten som har skapt situasjonen der ideelle aktører måtte ha offentlig like lønns- og pensjonsforhold når de leverer lovpålagte tjenester. Dersom staten hadde levert tjenestene selv, ville pensjonskostnadene uansett ha oppstått i staten.

Virke foreslår at skjæringspunktet for ordningen settes til det tidspunktet en kompensasjonsordning trer i kraft og at staten tar ansvaret for perioden frem til 1. januar 2019 eller senere. Det er skjæringspunktet nærmest i tid som faktisk løser saken, og som gir ideelle mest likeverdige rammevilkår med offentlige og kommersielle aktører. NHO og Spekter peker på 2009 som skjæringspunkt for hvor langt frem i tid pensjonskostnadene skal dekkes og begrunner dette med at ideelle har kjent til problemstillingen. Begge parter er vel vitende om at det er tariffbinding som gjør at det tar tid å endre ordningen.

Det er mange grunner til å ville komme i mål med en løsning på dette. Uten en løsning står vi i fare for å miste unike tilbud. Og ikke bare det. Stortinget vedtok i desember at regjeringen skal komme tilbake med målsettinger for hvordan ideelle kan vokse og bidra til å løse flere velferdsoppgaver. Det er vanskelig å lykkes med dette om det ikke gjøres gode nok vedtak knyttet til pensjonsforpliktelsene. Dersom saken løses på en god måte kan ideelle ta økt ansvar i fremtiden. Løsningen vil dessuten legge føringer på fremtidige løsninger for ideelle som ikke er inkludert i denne utredningen.

Men Hippe-utvalgets anbefalinger løser ikke alt

Det er samtidig viktig for Virke å gjøre oppmerksom på at selv om Stortinget følger Hippe-utvalgets anbefalinger løser det ikke saken fullt ut, slik NHO uttaler. Det gjenstår ennå å finne løsninger på kommunenivå, som også KS peker på i sitt høringssvar. Det samme gjelder i andre bransjer som også leverer tjenester etter avtale med staten som for eksempel utdanning.

Ideell sektor vil ennå lenge ha ansatte som opparbeider seg oppsatte rettigheter. Det vil være eldre ansatte som har en tariffmessig rett til å stå i ordningen selv om virksomheten skifter pensjonsordning. En del ansatte, som sykepleiere, har også en lovmessig rett til å beholde ytelsespensjon. Det vil derfor i noen grad påløpe historiske pensjonskostnader i flere tiår fremover.

Vi er på vår side er også opptatt av at alle som kvalifiserer må inn i ordningen. Oversiktene over antall virksomheter skissert i NOUen er mangelfull, det sier også utvalget selv. Det må derfor gjøres mulig i ordningen for andre virksomheter som kvalifiserer til kompensasjon, å melde et berettiget krav slik at de kan omfattes en kompensasjonsordning.

Virkes arbeid i saken og veien videre

Virke har mye av æren for at vi i det hele tatt fikk et utvalg som så på løsninger på de historiske pensjonskostnadene i ideell sektor. Saken har engasjert Virke som hovedorganisasjon, der administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen har fulgt opp. Gerhard Salicath må også nevnes som en tydelig og sterk forkjemper. Igjen og igjen har vi tatt dette opp med regjeringen og relevante politikere.

Saken skal nå behandles i regjeringen som siden leverer sitt forslag til en kompensasjonsordning til Stortinget for videre behandling. Regjeringen, KrF og Venstre ble i budsjettforliket enige om at saken skal behandles på Stortinget våren 2017.

I Virke står vi nå like hardt på for at vi får gode løsninger i Stortinget. Og, ikke minst at arbeidet følges opp med en fase som inkluderer alle de som ikke driver helse- og sosiale tjenester etter avtale med staten.

 

 RSS feed for Inger Helene Venås

Siste innlegg av Inger Helene Venås